ရန္ကုန္-မႏၱေလး မီးရထားလမ္းအဆင္႕ျမွင္႕တင္ေရးစီမံကိန္းအဆင္႕(၁)ကုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ရာအတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ႔တဲ႕ FNS JV ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာ႕မီးရထားတုိ႕အၾကား ခ်ဳပ္ဆုိမည္႔ ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကုိ မတ္လ(၁၃)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ဘူတာၾကီးမွာရွိတဲ႔ ျမန္မာ့မီးရထားရုံးခ်ဳပ္ မွာျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ျမန္မာ့မီးရထားအေနနဲ႔ ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကုိ ဂ်ပန္နုိင္ငံရဲ႕ေခ်းေငြနဲ႔ အဆင့္(၂)ဆင္႕ခြဲကာေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး အဆင္႕(၁)အေနနဲ႔ ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူအထိ သတ္မွတ္ထားကာ အဆင္႕(၂)အေနနဲ႔ ေတာင္ငူမွမႏၱေလးအထိ သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထား လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအဆင့္ (၁) ျဖစ္တဲ႔ ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူအထိကုိ အပုိင္းသုံးပုိင္းခြဲကာအဆင့္ျမွင္႕တင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္မွ-ပဲခူးအထိပထမပိုင္း၊  ပဲခူးမွေညာင္ေလးပင္အထိ ဒုတိယအပုိင္း၊ ေညာင္ေလးပင္မွ ေတာင္ငူအထိ တတိယအပုိင္း သတ္မွတ္ထားကာ ယခုကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔တဲ႔ လမ္းပုိင္းကေတာ႕ပထမပုိင္းျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္မွ-ပဲခူးအထိလမ္းပုိင္းျဖစ္တယ္လုိ႕ ျမန္မာ႕မီးရထား ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာင္ေမာင္သြင္က ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္-မႏၱေလး မီးရထားလမ္း အဆင္႕ျမႇင္႕တင္ ေရးစီမံကိန္းအဆင္႕(၁) ျဖစ္တဲ႔ ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူလမ္းပုိင္းအဆင္႕ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ အခ်ိန္ကာလသုံးနွစ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ကာလ(၂)နွစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

အဆင္႕ျမႇင္႕တင္ျခင္းေတြထဲမွာ လက္ရွိရထားလမ္းကုိ အဆင့္ျမႇင္႕တင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျမသားတာေဘာင္မ်ားနဲ႔ တံတားမ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာပုိင္းဆုိင္ရာ အဆင္႕ျမႇင္႕တင္ျခင္းေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင္႕ အခ်က္ျပစနစ္အဆင္႕ျမႇင္႕တင္ျခင္းေတြနဲ႔ လမ္းပုိင္းေျပးဆြဲဖုိ႕ရာအတြက္ တြဲဆုိင္းအသစ္ေတြ၀ယ္ယူျဖည္႔တင္းျခင္းေတြပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အသံသြင္းေပးရန္-( ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထားလမ္း အဆင္႕ျမွင္႕တင္ ေရးစီမံကိန္းအဆင္႕(၁)ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ အရမ္းေပ်ာ္ရြင္မိပါတယ္။ အခုဒီလမ္းပုိင္းကုိျမန္မာနုိင္ငံနဲ႕ ျမန္မာနုိင္ငံသား ေတြအတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈရွိတဲ႔ လမ္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႔ ျမန္မာမီးရထားနဲ႔ ၁၉၆၀ေလာက္ထဲကစတင္ျပီး ဆက္ဆံေရးရွိခဲ႔တယ္။အဲတာေၾကာင္႕မုိ႕ အခု ျမန္မာမီးရထားနဲ႔ဆက္ဆံေရး ဒီထက္ပုိမုိတုိးတက္ခ်င္ပါတယ္။)ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထားလမ္းအဆင့္ ျမႇင္႕တင္ ေရးစီမံကိန္းအဆင္႕(၁)ကုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ရာ အတြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ႔တဲ႕ FNS JVကုမၸဏီဟာ ဂ်ပန္နုိင္ငံက FUJITA၊ NIPPON SIGNAL၊ Sumitomo Cooperation တုိ႕ ပူးေပါင္းထားတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News