ကေလးသူငယ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းအတြက္ ကာကြယ္ေရးပညာေပးစုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈကို မတ္လ(၁၇)ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းယားကန္ေပါင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ကေလးသူငယ္ေတြ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းအတြက္ ကာကြယ္ေရးပညာေပးစုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒၾကီး ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး တပ္ဖြဲ႔စုနဲ႔ စိတ္ပညာဌာနစတဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ပါ၀င္ခဲ့တာပါ။ ကာကြယ္ေရးပညာေပးစုေပါင္းလႈပ္ရွားမွာေတာ့ ကေလးသူငယ္ေတြ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ပညာေပးျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခဲ႔ရရင္ ဘယ္လိုအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဆက္သြယ္တိုင္ၾကား မႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္မလဲ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခဲ႔ရတဲ႔ ကေလးသူငယ္ဘ၀ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္နဲ႕ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးရန္ စတဲ႔အခ်က္ေတြကို ပညာေပးေဟာေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ေတြ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရပါက လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနကိုလည္း ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔သိရၿပီး ဌာနအေနနဲ႕ တိုင္ၾကားထားတဲ႔ အမႈကိစၥခိုင္လံုခဲ့ရင္ အခင္းျဖစ္ပြားတဲ႔ ေနရာထိလာေရာက္ကာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္သလို  သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အမႈဖြင့္ျခင္းကိစၥမွအစ အခမဲ႔ေရွ႕ေနမ်ားဌားရမ္းေပးတဲ႔အထိ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ကေလးသူငယ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားခ်င္တယ္ဆိုပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၈၀၂၇ ၊ ၀၁-၆၅၈၀၂၈၊ ၀၁-၆၅၈၀၂၉ ကို ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏို္င္ၿပီး အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News