လာမည့္(၂၀၂၄)ခုႏွစ္မွာလူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းကုိထပ္မံေကာက္ယူသြားမယ္လုိ႔ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈ၊ ၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြကမတ္လ (၁၁)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးဗဟိုေကာ္မတီပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၄)ခုနွစ္က လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူခဲ႔တာပါ။ သာမာန္အားျဖင့္လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကုိ (၁၀)နွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ႏႈန္းေကာက္ယူရတာေၾကာင့္ လာမည့္ (၂၀၂၄)မွာ ထပ္မံေကာက္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ရရွိလာတဲ႔ အခ်က္ အလက္ေတြကုိေတာ့(၂၀၂၅)ခုနွစ္မွသာထုတ္ျပန္နုိင္မွာျဖစ္တယ္ လုိ႔အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာပါတယ္။

လာမည့္(၂၀၂၄)ခုႏွစ္မွာ လူဦးေရးသန္းေခါင္စာရင္းကုိမေကာက္ယူခင္မွာ ေခတ္ကာလနွင့္အညီျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ လူဦးေရေတြနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကုိအနီးစပ္ဆုံးခန္႔မွန္းသိရွိနုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ (၂၀၁၉)ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းကုိ လာမည့္နုိ၀င္ဘာလမွာ(၁၄)ရက္ၾကာ ေကာက္ယူသြားမယ္ လုိ႔သိရ ပါတယ္။ (၂၀၂၄)မွာ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူရာ မွာ ေခတ္မီနည္းပညာေတြကုိ အသုံးျပဳနုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး လာမည့္(၂၀၁၉)ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စားရင္း ေကာက္ယူရာမွာ Computer- Assisted Personal Interviewing (CAPI) နည္းစနစ္ကုိ အသုံးျပဳျပီး မုိဘုိင္းတက္ပလက္ေတြကုိအသုံးျပဳကာေကာက္ယူသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

၂၀၁၉ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စားရင္းကုိ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ သန္း(၂၇၆၀)ေက်ာ္ အသုံးျပဳေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ျပီး ရရွိလာတဲ႔ စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ေတာ့လာမည့္(၂၀၂၀) ဇြန္လမွာ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္နုိင္ဖုိ႔ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News