ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ႔ ယခုႏွစ္မဟာသႀကၤန္ကာလမွာ ပုဂၢလိကေရကစားမ႑ပ္မ်ားရဲ႕ ငွားရမ္းမႈအေရအတြက္အေပၚမူတည္ၿပီး ေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ခန္း မ်ားငွားရမ္းေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ယခုႏွစ္မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးကိစၥမ်ားအသံုးျပဳနုိင္ေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ႏွစ္စဥ္လူစည္းကားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ခန္းမ်ား ခ်ထားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့  ျပည္လမ္း အင္ယားကန္ေဘာင္မွာ ေရကစားမ႑ပ္ေတြမ်ားတဲ့အျပင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္လည္းရွိတာေၾကာင့္ ပံုမွန္အတုိင္းခ်ထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဂၢလိက ေရကစားမ႑ပ္ေတြ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္ေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက ေရကစားမ႑ပ္မ်ားရဲ႕ ငွားရမ္းမႈ အေရအတြက္အေပၚမူတည္ၿပီး ေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ငွားရမ္းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ခန္း (၅၉)လံုး ကိုငွားရမ္းေပးၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ယခုႏွစ္မွာ ထပ္တိုးလာတဲ့ အင္းယားလမ္းလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္က ေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းပါက ငွားရမ္းေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြ႕လ်ားသန္႔စင္ခန္းေတြကို စည္းကမ္းမဲ့စြာအသံုးျပဳၿပီး ပ်က္စီးပါက တန္ဖိုးေငြရဲ႕ ႏွစ္ဆေပးေလ်ာ္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News