လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ေဒသအလုိက္စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ေစ်းကြက္၀င္သီးနွံပင္မ်ားပုိမုိ စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္း လာေစေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႔နည္းပညာရပ္မ်ားေပးနုိင္မည့္ စံျပ စုိက္ကြက္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ စုိက္ကြင္းစုိက္ ကြက္မ်ား အေရာက္ ကြင္းဆင္းကာစုိက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာရပ္မ်ား ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လယ္ယာ သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာရပ္မ်ား ပိုိမုိထြန္းကားလာေစေရး အင္တုိက္အားတုိက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ႔ျပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ သေဘာတူလုိက္ပါတယ္။

အဆုိကုိ ေမလ(၁၀)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းပဥၥမေန႔မွာကနီ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းနုိင္က တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။ နုိင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕(၇၀)ရာခုိင္နႈန္းေက်ာ္ဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ျပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးမွလြဲကာ တစ္ျခားအလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြမရွိပဲ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ အေပၚသာမွီခုိေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ မွီခုိေနရတဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ ပုိးမြားအႏၱရာယ္နဲ႔ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးလာမႈေတြ အပါအ၀င္ စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ ၾကီးျမင့္မႈေတြ၊ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်လာမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာရပ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ႔ ေနမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ႔တာလို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းနုိင္က ေျပာပါတယ္။

အထက္ပါအဆုိကုိ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညြန္႔၀င္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ႔ပါ တယ္။ ယခုအဆုိဟာ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိအေျခခံတဲ႔ မိမိတုိ႔နုိင္ငံနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အေျခခံလူေနမႈ ဘ၀ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတာေၾကာင့္ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ႔တာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အဆုိထဲမွာပါ၀င္တဲ႔ ေဒသအလုိက္ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြကုိ စနစ္တက်သုေတသနျပဳျပီး ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ စိတ္ခ်လက္ခ်စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္နုိင္ေရး နုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္ လည္း လုိအပ္တယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညြန္႔၀င္းက ေျပာပါတယ္။

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာေဒသအလုိက္စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ေစ်းကြက္၀င္သီးနွံပင္မ်ားပုိမုိစုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာေစေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားျဖင့္လက္ေတြ႔နည္းပညာရပ္မ်ားေပးနုိင္မည့္စံျပစုိက္ကြက္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ စုိက္ကြင္းစုိက္ကြက္မ်ားအေရာက္ကြင္းဆင္းကာစုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာရပ္မ်ား ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္းတုိ႕ျဖင့္ လယ္ယာသီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာရပ္မ်ားပိုိမုိထြန္းကားလာေစေရး အင္တုိက္အားတုိက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ ေဆြးေႏြးလုိတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ေမလ(၁၃)ရက္ေနာက္ဆုံးထား အမည္စာရင္းေပးသြင္းၾကဖုိ႔ ေတာင္းခံထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

Related News