၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သူနာျပဳမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ေမလ(၁၂)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားအသင္း၊ ႏိုက္တင္ေဂးလ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေမလ(၁၂)ရက္မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသူနာျပဳမ်ားေန႔နဲ႔ ေမလ(၅)ရက္မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သားဖြားဆရာမမ်ားေန႔ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားအသင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အခမ္းအနားဟာ သူနာျပဳ မိခင္ႀကီး ဖေလာ့ရင့္(စ္) ႏိုင္တင္ေဂးေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳက်င္းပခဲ့တာပါ။ သူနာျပဳသားဖြားအသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င့္ဝတ္သိကၡာထိန္းသိမ္းျပီး သူနာျပဳသားဖြားတရပ္လံုး အခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေမလ (၁၂)ရက္မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသူနာျပဳမ်ားေန႔ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့"ျပည္သူအားလံုးက်န္းမာဖို႔၊ သူနာျပဳမ်ား ဦးေဆာင္စို႔"ျဖစ္ျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသားဖြားဆရာမမ်ားေန႔ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ "အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး အေလးထား၊ ကာကြယ္သူမ်ား ဒို႔သားဖြား"ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး သက္ျပည့္ပင္စင္ခံစားမယ့္ အသင္းဝင္သူနာျပဳ၊ သားဖြားဆရာမႀကီးေတြကို ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေဆးရံုတက္ေရာက္ေနကုသေနရတဲ့ သူနာျပဳ၊ သားဖြားဆရာမ မ်ားအား က်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံ ေပးအပ္ျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသူနာျပဳမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုးသန္းနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြ၊ ဆရာဝန္ႀကီးေတြ၊ သူနာျပဳ၊ သားဖြားဆရာမႀကီးေတြနဲ႔ ဆရာမေတြ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

 

Related News