စက္မႈဇုန္ေတြအတြင္း ေျမလက္၀ယ္ရွိျပီး အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိပါက ေျမျပန္ေပးရမွာျဖစ္ျပီး မလိုက္နာပါက ေထာင္ဒဏ္ အထိခ်မွတ္ႏိုင္မယ္႔ ပုဒ္မကို စက္မႈဇုန္ဥပေဒမူၾကမ္းအတြင္း ထည္႔သြင္းေရးဆြဲလိုက္ပါတယ္။ အခုလအတြင္းအမ်ားျပည္သူေတြအၾကံျပဳႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးထားတဲ႔ စက္မႈဇုန္ဥပေဒၾကမ္းအရ လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ႔ ေျမကြက္ေတြအေနနဲ႕ ဒီဥပေဒထြက္ရွိပါက ၆လအတြင္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တင္ျပရမွာျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္လို႔ပါရွိပါတယ္။ဒီလိုမွမလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ႔ ေဒသဆိုင္ရာေကာ္မတီက အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြထံ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ကာလေပါက္ေစ်းရဲ႕ တစ္၀က္ႏႈန္းထားနဲ႕ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးမွာျဖစ္ျပီး မလိုက္နာပါက ေငြဒဏ္ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေပးေဆာင္ရမွာ အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႕ ဥပေဒမွာ ထည္႔သြင္း ေရးဆြဲထားပါတယ္။ဒီဥပေဒမွာေတာ႔ စက္မႈဇုန္ေျမေတြကို ေဒသဆိုင္ရာေကာ္မတီအေနနဲ႔ ႏွစ္(၅၀)အထိ ငွားရမ္းႏိုင္ျပီး (၁၀)ႏွစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ သက္တမ္းထပ္တိုးႏိုင္တယ္လို႕ပါရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြရဲ႕ (၅၃)ရာခိုင္ႏႈန္းက ရန္ကုန္တိုင္းမွျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းစက္မႈဇုန္(၂၉)ခု အထိရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္မွာေတာ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက (၆လ)အတြင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္တဲ႔ စက္မႈဇုန္က ေျမလြတ္ေတြကို ျပန္သိမ္းမယ္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားတာ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာလည္း ဒီအမိန္႔အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၆)ရက္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္မွာေျဖၾကားထားပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ဥပေဒကို လက္ရွိ စက္မႈဇုန္ေတြ စီမံခန္႕ခြဲပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔နဲ႕ စက္မႈဇုန္သစ္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားတာလို႕သိရပါတယ္။ယခင္ ဥပေဒေရးရာနဲ႕အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ ဦးစားေပးျပ႒န္းသင္႔တဲ႔ ဥပေဒ (၄၈)ခုထဲမွာ (၂၁)ခုေျမာက္ ဥပေဒလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News