အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ေမလ(၁၅)ရက္အထိ အထိစည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိတဲ့ စက္ရံုအလုပ္ရံု(၁၈)ရံုကိုတရားစြဲဆိုထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက အလုပ္ရံု၊ စက္ရံု၊ ဆုိင္မ်ားနဲ႕ အလုပ္ဌာနေတြကို (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ၊ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္နဲ႕ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ အခေၾကး ေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒစတဲ့  ဥပေဒ (၄)ခုနဲ႕ စစ္ေဆးစည္းၾကပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ေမလ(၁၅)ရက္အထိ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိတာၾကာင့္ တရားစြဲဆိုထားတဲ့စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုကေတာ့ (၁၈)ရံုရွိၿပီး ၀န္ခံကတိထိုးထား တဲ့စက္ရံု (၁၅)ရံုထိရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ကေျပာပါတယ္။

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြကို တရားစြဲဆုိထားတဲ့ အမႈေတြနဲ႕ ၀န္ခံကတိထုိးထားတဲ့ အမႈေတြကေတာ့ အခ်ိန္ပုိနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ အလုပ္သမားသေဘာတူညီမႈမရွိတာေတြနဲ႕ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရေတာေတြေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရိွလို႔ တရားစြဲဆိုထားတဲ့စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုကေတာ့(၂၄)ရံုရွိၿပီး ၀န္ခံကတိထိုးထား တဲ့စက္ရံု (၄၁)ရံုထိရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အလုပ္ရံုနဲ႔ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ စက္ရံုေတြကို စီမံခ်က္နဲ႕အညီ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးအျပင္ အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို လုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေနၿပီး ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးတာေတြနဲ႔ တုိင္ၾကားထားတာေတြေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


 

Related News