အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိတဲ့ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြကိုတရားစြဲဆိုရာမွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက အလုပ္ရံု၊ စက္ရံု၊ ဆုိင္မ်ားနဲ႔ အလုပ္ဌာနေတြကို (၁၉၅၁)ခုႏွစ္အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္နဲ႔ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ေရးဥပေဒစတဲ့  ဥပေဒ (၄)ခုနဲ႔ စစ္ေဆးစည္းၾကပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိတဲ့ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြကို တရားစြဲဆိုရာမွာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ 

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြကို တရားစြဲဆုိထားတဲ့ အမႈေတြနဲ႔ ၀န္ခံကတိထုိးထားတဲ့ အမႈေတြကေတာ့ အခ်ိန္ပုိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ အလုပ္သမားသေဘာတူညီမႈ မရွိတာေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရတာေတြေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ေမလ(၁၅)ရက္အထိ တရားစြဲဆိုထားတဲ့စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု (၁၈)ရံုနဲ႔ ၀န္ခံကတိထိုးထားတဲ့စက္ရံု (၁၅)ရံုထိရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ 

အလုပ္ရံုနဲ႔အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ စက္ရံုေတြကို စီမံခ်က္နဲ႔အညီ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးအျပင္ အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို လုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေနၿပီး ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးတာေတြနဲ႔ တုိင္ၾကားထားတာေတြေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈေတြလည္းရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News