ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီႏွင္႔လျခမ္းနီအသင္းမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း(IFRC)နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC)တို႔ပူးေပါင္းျပီး အာရွပစိဖိတ္အတြင္း ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈသင္တန္းကို ေမလ(၂၀)ရက္မွ (၂၄)ရက္ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Melia Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။အာရွပစိဖိတ္အတြင္းရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔တာ၀န္ယူမႈသင္တန္းကို ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ အေရးေပၚျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းကိုအသံုးျပဳတတ္ေစဖို႔၊ ရပ္ရြာအနီးျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ကူညီေျဖရွင္းတတ္္ေစဖို႔၊ ၾကက္ေျခနီေတြရဲ႕ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းေတြကို ျပည္သူေတြအားလံုးသိရွိၿပီး မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ေတြမွာ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးသင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းမွာေတာ့ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္္က်ေရာက္ပါက အေရးေပၚ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားစတာေတြကို ရပ္ရြာေနျပည္သူေတြ ဗဟုသုတရရွိေစဖို႔အတြက္ သင္တန္းကာလ(၅)ရက္အတြင္း သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား/သူ (၂၉)ဦးတက္ေရာက္သင္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

အာရွပစိဖိတ္အတြင္းရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈသင္တန္းကို ျပည္တြင္းအျပင္ ဂ်ပန္၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ ဖီလစ္ပိုင္အစရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း(၈)ႏိုင္ငံက လာေရာက္သင္ၾကားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News