အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္း တင္ျခင္းေတြကို ေမလ(၂၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေန႔မွာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလ(၁၃)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၂)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၃)ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈေတြအေပၚ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကံျပဳထားတဲ့အတိုင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လာမယ့္ ႏွစ္မ်ားမွာ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာက္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ တရားစြဲဆိုေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာမက တားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႔ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္လံုးမွာအဂတိလုိက္စားမႈ (၄၆)မႈ အေရးယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ပမာဏဟာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာျဖစ္သင့္တာထက္ အမ်ားၾကီးနည္းပါးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေရးယူႏုိင္မႈ နည္းပါးရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားရာေဒသေတြမွာ လနဲ႔ခ်ီျပီးၾကာေအာင္ စစ္ေဆးရျခင္းေတြ၊ တုိင္ၾကားတဲ့ အမႈကၾကာခဲ့ျပီဆိုလွ်င္ ခုိင္လံုေသာသက္ေသမ်ားနဲ႔ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို ခက္ခဲစြာ ရွာေဖြရျခင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူသားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳ အားနည္းခ်က္မ်ားကလည္း အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသလို အမႈတစ္ခုကိုစစ္ေဆးရင္ အမႈအေသးအၾကီးေပၚမူတည္ျပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္လ်က္ ၀န္ထမ္းဦးေရ (၁၀)ဦးမွ (၁၅)ဦးထိ အသံုးျပဳရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔တစ္ႏွစ္အတြင္းတိုင္ၾကားစာ (၁၀၅၄၃)ေစာင္ရရွိခဲ႔ျပီး  (၄၆)မႈကိုသာ ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆး တရားစြဲဆိုႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေသးစားအဂတိလုုိက္စားမႈမ်ား မက်ဆင္းရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုဟာ ရုံးဌာနမ်ားမွာ အရိုးစြဲေနတဲ့ ဌာနတြင္းအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News