အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းေတြကို အခမဲ့သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာပညာေပးသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းနဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ၿခံေျမကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းတို႔ပူးေပါင္းၿပီး အခမဲ့သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့အခါ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ တာဝန္ဝတၱရား၊ သိရွိသင့္တဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ လယ္ယာေျမ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို သိရွိေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္သင္ၾကား ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းေတြကို ရန္ကုန္၊မႏၱေလးနဲ႔ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ အပတ္စဥ္အလိုက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမွ ပညာရွင္ေတြ ကုိယ္တိုင္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းမွာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းနဲ႔ လယ္ယာေျမဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ေက်းရြာနဲ႔ၿမိဳ႕ျပေျမယာဂရန္၊ စည္ပင္သာယာ ေျမယာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ နည္းဥပေဒ၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊အက်ိဳးေဆာင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ အခြန္ဥပေဒနဲ႔စာခ်ဳပ္စာတမ္းဥပေဒ၊ လူမႈဆက္ဆံ ေရးစတဲ့ဘာသာရပ္ေတြသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
လက္ရွိမွာလည္း အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္း (၄/၂၀၁၉)ကို   မႏၱေလးၿမိဳ႕  Royal Mingalar Hotel မွာ ေမလ(၂၁)ရက္မွ(၂၃) ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါသင္တန္းမွာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ(၁၅၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News