ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္လာတဲ႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကိုၾကည့္ရင္ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီတရုတ္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကသာ ဦးေဆာင္ထားတဲ႔ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အခုႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း စကၤာပူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သိသိသာသာ ျမင္႔တက္လာေနျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နံပါတ္တစ္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေနရာကို ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြစဖြင္႔ေပးခဲ႔တဲ႔ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ကေန လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀) ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၀)ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။ ဒီထဲမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြက (၂၁)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံမွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြက (၂၀)ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။

ႏွစ္(၃၀)ကာလအတြင္း ပမာဏသိပ္မကြာလွေပမယ္႔ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္အေရွ႕ပိုင္းကို ၾကည့္ရင္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကသာ ႏွစ္စဥ္ဦးေဆာင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီကာလအတြင္း၀င္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံမႈေတြကိုၾကည့္ရင္ တရုတ္ကအေမရိကန္ေဒၚလာ (၉)ဘီလီယံ ခြဲရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈရွိခဲ႔ျပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံက (၂)ဘီလီယံေတာင္မျပည့္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၂)ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ စကၤာပူႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက သိသိသာသာျမင္႔တက္လာျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ နံပါတ္တစ္ေနရာကိုပါ လႊဲေျပာင္းယူႏိုင္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ စကၤာပူနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ရွိျပီး ဒီလိုေဆာင္ရြက္ျပီးပါက စင္ကာပူမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပို၀င္လာႏိုင္မယ္လို႔ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ခန္႔မွန္းပါတယ္။

စကၤာပူႏိုင္ငံက၀င္ေရာက္လာတဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြကိုျပန္ၾကည္႔ရင္ သူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ တတိယႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက အမ်ားစုပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ စကၤာပူဟာ ကမၻာ႔အေနာက္ျခမ္းကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက၀င္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနတာျဖစ္တာေၾကာင္႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဘဏ္စနစ္အပါအ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ပိုင္းျပည့္စံုသလို၊ အာဆီယံႏိုင္ငံခ်င္းျဖစ္တာေၾကာင္႔ အာဆီယံအသိုက္ အ၀န္းသေဘာတူညီခ်က္ေအာက္မွာ အျခားခံစားခြင္႔ေတြ ရွိေနတာကလည္း စကၤာပူရင္းႏွီၤးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြတိုးလာ ေစတဲ႔အခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။လက္ရွိ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္ကိုၾကည့္ရင္လည္း ဧၿပီလ(၃၀)ရက္အထိ ျပည္တြင္းကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၂၄၀၀)ေက်ာ္၀င္ေရာက္ထားျပီး ဒီထဲမွာ သန္း(၁၆၀၀)နီးပါးက စကၤာပူႏိုင္ငံကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက သန္း(၃၀၀)နီးပါးသာရွိထားပါတယ္။

 

 

Related News