ေနျပည္ေတာ္ရွိျမိဳ႕နယ္ အားလုံးကုိ ေရေပးေ၀နုိင္ေရးကို လာမည္႔ (၂၀၃၀) ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ လုိ႕ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က ေမလ(၂၃)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ကြန္ဗစ္ရွင္းဗဟုိဌာန-၂(MICC-2) မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ တုိးခ်ဲ႕ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ အတြက္ နည္းပညာ၊ဘ႑ာေငြရရွိနုိင္မယ့္ နည္းလမ္းနွင္႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ရႈေထာင္႕တုိ႕ပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမိဳ႕နယ္ (၈)ျမိဳ႕နယ္ရိွျပီး ဒီျမိဳ႕နယ္ေတြထဲမွာ ဇဗၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္၊ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္(၃)ခု၏ ျမိဳ႕ျပဧရိယာ(၃)ခုကုိသာ ေရေပးေ၀နုိင္ေသးတာပါ။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမိဳ႕ျပေနလူဦးေရ စုစုေပါင္း (၃၇၅၁၈၉) ဦးရွိျပီး ေရသံုးစြဲတဲ့ လူဦးေရစုစုေပါင္းဟာ (၁၇၂၉၈၈)ဦးသာ ရွိတဲ႔ အတြက္ စုစုေပါင္း၏ (၄၆)ရာခုိင္ႏႈန္းသာေရေပးေ၀နုိင္ေသးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ တစ္ျမိဳ႕လုံးနီး ပါး ေရေပးေ၀နုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရသစ္စတင္တာ၀န္ယူခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၆)ခုနွစ္ကစလို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေပမယ့္ ဘတ္ဂ်တ္အေျခအေနအရ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ အထိရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ ကေျပာပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္မွာ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ေရအရင္းအျမစ္ေတြကေန တစ္ေန႔ ေရဂါလံ(၁၅)သန္း သာ ရရွိျပီး အဆုိပါ(၁၅)သန္းကုိ ေပးေ၀ေနရတာပါ။ဒီလိုေရေပးေ၀ေနေပမယ့္ က်န္ရွိတဲ့ ဧရိယာေတြနဲ႔   ျမိဳ႕ေတာ္ အဂါၤရပ္ႏွင္႕အညီျဖစ္ေပၚလာမည္႔ လူဦးေရေတြကို  တုိးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ေရးကို  မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ျမိဳ႕လုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ေရေပးေ၀မယ္ဆုိပါက လက္ရွိ အသုံးျပဳေနတဲ႔ ေရပမာဏအျပင္ တစ္ရက္ကို  ေရဂါလံ (၃၅) သန္းခန္႔ ထပ္မံ လုိအပ္မွာျဖစ္ျပီး တုိးခ်ဲ႕ေရေပးေ၀ေရး အတြက္ လုိအပ္တဲ႔ ေရအရင္းအျမစ္အသစ္ေတြကုိ ေပါင္းေလာင္းဆည္မွရရွိနုိင္ေရး လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ေပါင္းေလာင္းဆည္အေနနဲ႔ တစ္ေန႔ကို  ပွ်မ္းမွ်ေရဂါလံ(၁၃၄၇)သန္းမွ (၄၀၄၃) သန္းအထိ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳေနရတာျဖစ္ပါတယ္။တုိးခ်ဲ႕ေရးေပးေ၀ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ႔ ေရဂါလံ(၃၅)သန္းကို ရရွိလာပါက ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕နယ္ကို  ေရဂါလံ (၅)သန္း၊ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္ကို ေရဂါလံ(၄)သန္း၊ ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္ကို ေရဂါလံ(၆)သန္း၊ ဒကၡီဏသီရိ ျမိဳ႕နယ္ကို (၇)သန္း ဇဗၺဴသိရီျမိဳ႕နယ္ရွိရုံးမ်ားကို ေရဂါလံ (၂)သန္းနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္အတြက္ ေရဂါလံ (၈)သန္းတုိ႕အပါအ၀င္ လယ္ေ၀းျမိဳ႔နယ္ကို ေရဂါလံ (၃)သန္း ႏႈန္းနဲ႔ ခြဲေ၀ေပးသြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News