စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးေအဂ်င္စီ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ WITH အဖြဲ႕နဲ႔ ေမတၱာအလင္းအသင္းတို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာလို႔သိရပါတယ္။ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာသက္ေမြးပညာသင္တန္းမွာ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ကိတ္မုန္႔ဖုတ္ သင္တန္းသင္ၾကားေပးေနၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူေတြ အေနနဲ႔ အ႒မတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၂၁)ထိသတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းေၾကးက အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္တဲ့ ကာလအတြင္း လစဥ္လမ္းခရီးစရိတ္ (၃၀၀၀၀) က်ပ္၊ ေန႔လည္စာေကၽြးျခင္းအျပင္ သင္တန္း၀တ္စံု ကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းဖြင့္လွစ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေက်ာင္းမေနေတာ့တဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႕၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္အရည္အခ်င္း သင္ၾကားျမွင့္တင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ကိတ္မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းမွာ ကိတ္မုန္႔နဲ႔ ေပါင္မုန္႔မ်ဳိးစံုလုပ္နည္း ၊ ကြတ္ကီးမ်ိဳးစံုလုပ္နည္း၊ ေမြးေန႔ကိတ္လုပ္နည္းေတြအျပင္ မုန္႔လုပ္နည္းေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ကို စာေတြ႕၊လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပး တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအေခၚအေ၀ၚမ်ားနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရးပညာ၊ အဂၤလိပ္စာအေျခခံ၊ျပည္သူ႔နီတိ စတဲ့ပညာရပ္ေတြလည္း သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို (၄)လၾကာသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး စာေတြ႔လက္ေတြ႕ကို (၃) လနဲ႔  လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ဆင္းျခင္းကို(၁)လ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းဆင္း ၿပီးသင္တန္းသားေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဘာသာအလိုက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းသားသင္တန္းသူေတြကေတာ့ ပညာေရးမွာၿပီးဆံုးတဲ့အထိ မရွိတာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္မရွိခဲ့သလို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလည္းအားငယ္မႈေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ဒီလိုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြကို သင္ၾကားရၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ဘ၀အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမ်ားစြာရရွိလာၿပီး အသိပညာ၊ အတက္ပညာေတြ မ်ားစြာရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာသက္ေမြးပညာသင္တန္းမွာ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ကိတ္မုန္႔ဖုတ္ သင္တန္းအျပင္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္အေရွ႕တိုင္းအစားအစာအခ်က္အျပဳတ္သင္တန္း၊ေကာ္ဖီႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္သင္ တန္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ကိတ္မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းအတြက္သင္တန္းသားအေယာက္(၂၀)၊အေနာက္တိုင္းႏွင့္အေရွ႕တိုင္းအစားအစာအခ်က္အျပဳတ္သင္တန္းအတြက္သင္တန္းသားအေယာက္(၂၀)၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္သင္တန္းအတြက္သင္တန္းသားအေယာက္ (၂၀) စုစုေပါင္းသင္တန္းသားအေယာက္(၆၀)သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News