စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာသက္ေမြးပညာသင္တန္းကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလ့က်င့္ေရးေအဂ်င္စီ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ WITHအဖြဲ႕နဲ႔ ေမတၱာအလင္းအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာလို႔သိရပါတယ္။ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာသက္ေမြးပညာသင္တန္းမွာ ေကာ္ဖီႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္ သင္တန္းသင္ၾကားေပးေနၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူေတြအေနနဲ႔ အ႒မတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၂၁)ထိသက္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းေၾကး ကေတာ့ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္တဲ့ ကာလအတြင္းလစဥ္လမ္းခရီးစရိတ္(၃၀၀၀၀)က်ပ္၊ ေန႔လည္စာေကၽြးျခင္းအျပင္ သင္တန္း၀တ္စံု ကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းဖြင့္လွစ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းမေနေတာ့တဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႕၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အရည္အခ်င္း သင္ၾကားျမွင့္တင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ေကာ္ဖီႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္သင္တန္းမွာ ေကာ္ဖီမ်ိဳးစံုသင္တန္း၊ လက္ဖက္ရည္မ်ိဳးစံုသင္တန္း၊ အခ်ိဳရည္မ်ိဳးစံုသင္တန္း၊ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ိဳးစံုသင္တန္းစတဲ့ အမ်ိဳးေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ကိုစာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးေန တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအေခၚအေ၀ၚမ်ားနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရးပညာ၊အဂၤလိပ္စာအေျခခံ၊ျပည္သူ႔နီတိ စတဲ့ပညာရပ္ေတြလည္းသင္ၾကားေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို (၄)လၾကာသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး စာေတြ႔လက္ေတြ႕ကို (၃) လနဲ႔  လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ဆင္းျခင္းကို(၁)လ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းဆင္း ၿပီးသင္တန္းသားေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဘာသာအလိုက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အင္တာဗ်ဴး- ဦးဟိန္းထက္ေဇာ္ (လက္ေတြ႕ပိုင္းသင္ၾကားေရးဆရာ)ေကာ္ဖီႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္သင္တန္း၊စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာသက္ေမြးပညာသင္တန္း သင္တန္းသားသင္တန္းသူေတြကေတာ့ ပညာေရးမွာၿပီးဆံုးတဲ့အထိ မရွိတာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္မရွိခဲ့သလို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလည္း အားငယ္မႈ ေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ဒီလိုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြကို သင္ၾကားရၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ဘ၀အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမ်ားစြာရရွိလာၿပီး အသိပညာ၊ အတက္ပညာေတြ မ်ားစြာရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမွာ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ကိတ္မုန္႔ဖုတ္ သင္တန္းအျပင္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းအစားအစာအခ်က္အျပဳတ္သင္တန္း၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္သင္တန္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ကိတ္မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းအတြက္သင္တန္းသားအေယာက္(၂၀)၊ အေနာက္တိုင္းႏွင့္အေရွ႕တိုင္းအစားအစာ အခ်က္အျပဳတ္သင္တန္းအတြက္သင္တန္းသားအေယာက္(၂၀)၊ေကာ္ဖီႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္သင္တန္းအတြက္သင္တန္းသားအေယာက္(၂၀)၊ စုစုေပါင္း သင္တန္းသားအေယာက္(၆၀)သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News