လာမယ့္ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္က စတင္မယ့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္(၇၇၂)ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုရွင္းလင္းတင္ျပဖို႔အတြြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)အျဖစ္ ဇြန္လ(၁၁)ရက္ကေခၚယူက်င္းပကာ  ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ သာမန္အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ (၂၀၃)ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္(၅၆၈)ဘီလီယံေက်ာ္သုံးစြဲမွာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းက်ပ္(၇၇၂)ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီလိုသုံးစြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးကရရွိတဲ့ အခြန္အခေတြအပါ၀င္ ျပည္ေထာင္စုက ခြဲေ၀ခ်ထားေပးတဲ့ ရေငြေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ သာမန္ရေငြက်ပ္(၅၇၈)ဘီလီယံေက်ာ္ ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြက်ပ္(၃၂)ဘီလီယံေက်ာ္ ၊ ေၾကြးၿမီးရေငြအေနနဲ႔က က်ပ္(၁၆၀)ဘီလီယံ၊ စုစုေပါင္းက်ပ္(၇၇၂)ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရေငြနဲ႔အသုံးစရိတ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သာမန္ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းမွာ ရေငြက လာမယ့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာသုံးမယ့္ အသုံးစရိတ္ထက္ က်ပ္(၃၇၅)ဘီလီယံေက်ာ္ပိုခဲ့ၿပီး ေငြလုံးေငြရင္းရသုံးမွန္ေျခေငြစာရင္းမွာေတာ့  ရေငြထက္ လာမယ့္(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာသုံးမယ့္ အသုံးစရိတ္က က်ပ္(၅၃၆)ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုသုံးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီရဲ႕အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားျခင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေဆြးေႏြးျခင္းကို ဇြန္လ(၁၂)ရက္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို ခုက်င္းပေနတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသြားဖို႔ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News