ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ျပည္႔ေတာ့မွာျဖစ္တာေၾကာင္႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အတြင္း လိုအပ္တဲ႔ေနရာေတြကို ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔မီတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးနဲ႔ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေရတိုစီမံကိန္းနဲ႔ ေရရွည္စီမံကိန္းဆိုျပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ေရတိုစီမံကိန္းကိုေတာ့ (၂၀၁၈-၂၀၂၀)ခုႏွစ္နဲ႔ ေရရွည္စီမံကိန္းကိုေတာ့ (၂၀၁၈-၂၀၃၀)ခုႏွစ္ဆိုျပီး Master Plan ကို ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည္႔အမီ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရတိုစီမံကိန္းကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ ပင္းယေဆာင္၊ပဲခူးေဆာင္၊ ေတာင္ငူေဆာင္၊ အင္း၀ေဆာင္၊ မႏၱေလးေဆာင္အစရွိတဲ႔ အေဆာင္ေတြရဲ႕ လိုအပ္မႈပိုင္းကို ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္စီမံကိန္းအေနနဲ႕ သင္ၾကားမႈအပိုင္း တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္  Software / Hardware ပိုင္းမ်ား၊ IT Network ပိုင္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈပိုင္းမ်ား၊ စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရာျပည္႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတစ္လလံုး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ေတြလည္းပါ၀င္မွာျဖစ္သလို (၂၀၂၀)ျပည့္ တစ္နွစ္ပတ္လံုး ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ စာတမ္းဖတ္ပဲြေတြလည္း က်င္းပေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ပံ့ပိုးမႈအျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ျပည္တြင္းျပည္ပေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၊မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ေက်ာင္းသား/ဆရာမိဘမ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားက ေက်ာင္းၾကီးျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအတြက္ အလွဴေငြမ်ားလည္းပါ၀င္လွဴဒါန္းခဲ႔ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News