ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၾကြယ္၀လွတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ဆန္းစစ္တြက္ခ်က္မႈ ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ဇြန္လ(၁၁)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီး ဌာနနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္း အနားမွ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၾကြယ္၀လွတဲ့ သား၊ ငါး၊ သစ္ေတာ အစရွိတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ တဲ့ေနရာမွာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ သယံဇာတေတြ တရားမ၀င္ ထုတ္တာေတြကို တားဆီးကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ ပုိမိုထိေရာက္တဲ့ ဥပေဒစိုးမိုးမႈေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာစပ္ဆက္သူအားလံုးရဲ႕ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈေတြ၊ ဘ႑ာရန္ပံုေငြတိုးျမႇင့္ခ်ထားမႈေတြနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ေကာက္ယူျပီး ဆန္းစစ္တြက္ခ်က္မႈေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါအခမ္းအနားမွာ အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္တဲ့က႑ (၄)ခုျဖစ္တဲ့ငါးလုပ္ငန္းက႑၊ သစ္ေတာက႑၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းစနစ္၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ေလထုအရည္အေသြးဆိုင္ရာ က႑(၄)ခုကို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာပါတယ္။


အဆိုပါအခမ္းအနားကို  စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္း၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံျဖိဳးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News