ေရွးေဟာင္းသုေတသနနဲ႕အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ အတည္ျပဳျပီး ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း ျပတိုက္ကို္ (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္ျပသသြားမယ္လို႔ ေဇကမာၻကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ (၂၀၂၀)မွာစတင္ျပသသြားမယ့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းျပတိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းေတြ ကိုစုေဆာင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပတိုက္မွာ ျပသမယ့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းေတြက ေရွးဦးၾကံ႕၊ ေရွးဦးျမင္း၊ တြားသြားသတၱ၀ါ၊ သစ္ရြက္၊ အေခါက္၊ ကုန္းသတၱ၀ါ၊ ေရသတၱ၀ါ၊ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါ၊ မစင္ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း၊ အရြက္စားသတၱ၀ါ၊ အသားစားသတၱ၀ါ အစရွိတာေတြအျပင္ အင္းစက္ေက်ာက္ျဖစ္ ရုပ္ၾကြင္းေတြကို ျပသဖို႕အတြက္ စုေဆာင္းထားရွိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိစုေဆာင္းထားရွိထားတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း ေတြကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၃၈၀)ခန္႕သက္တမ္းအတြင္းကရွင္သန္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ိဳးစံုကို စုေဆာင္းျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြြင္းေတြကို က်ိဳတိုတကၠသိုလ္မွ အာရွ(Primade) ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ(Taikai) တာကာရီ ဦးေဆာင္တဲ့ ဂ်ပန္အဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္ျပီး ကာဗြန္စစ္ေဆးတာေတြကို ထိန္းသိမ္းျပသႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းျပသမယ့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနကို တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ျပီးေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုဖြင့္လွစ္မယ့္ျပတိုက္မွာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း အစိတ္အပိုင္းေပါင္း(၄)သိန္းနီးပါးခန္႕ကို ေဇကမာၻပုဂၢလိကျပတိုက္ အျဖစ္ စုေဆာင္းျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News