သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္မသန္စြမ္းသူမ်ားအက်ဳံးဝင္ပါဝင္ေစေရးအတြက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဇြန္လ(၁၇)ရက္က Central Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဥေပဒဟာ လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ေပမယ့္ မသန္စြမ္းသူေတြကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ပါက မသန္စြမ္းမႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ အကူအညီေတြရရွိလာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအက်ဳံးဝင္ပါဝင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ယာယီဥကၠ႒ ဦးသိန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

ဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဥေပဒကို (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ ဇြန္လကထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဒီဥပေဒေပၚမွာအေျချပဳၿပီး မသန္စြမ္းသူ ေတြကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မသန္စြမ္းသူေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကိုရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊  ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ရရွိလာတဲ့ ရလာဒ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကလႊတ္ေတာ္အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အထိ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမသန္စြမ္းသူဦးေရ (၂.၃)သန္းေက်ာ္ထဲမွာ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူဟာ (၂.၃)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News