(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္မည့္စနစ္နဲ႔တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာရွင္းလင္းပဲြကုိ ဇြန္လ(၂၀)ရက္ကမႏၱေလးၿမိဳ႕ရတနာပုံတကၠသုိလ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တကၠသုိလ္စတင္တက္ေရာက္မယ့္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာမွာအခက္အခဲ၊အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊လဲြေခ်ာ္မႈနဲ႔လုိအပ္ခ်က္ေတြရွိေနၾကတယ္လို႔႔သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားရာမွာတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္မည့္စနစ္နဲ႔တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြကုိပုိမုိသိရွိေစဖုိ႔(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္မည့္စနစ္နဲ႔တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပဲြကိုျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒီရွင္းလင္းပဲြမွာရတနာပုံတကၠသုိလ္မွဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဆရာ၊ဆရာမေတြ၊တကၠသုိလ္ဝန္ထမ္း ေတြနဲ႔ေက်ာင္းသားမိဘနဲ႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိမႏၱေလးအေဝးသင္တကၠသုိလ္နဲ႔ မိထၱီလာတကၠသုိလ္ေတြမွာသာလက္ခံေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအိတ္နဲ႔ ပုံစံေတြကုိေတာ့ဇြန္လ(၂၄)ရက္ကစတင္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာစာစစ္ဌာနေတြမွာထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာမွာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိေသခ်ာဖတ္ကာမိမိအတြက္ကုိက္ညီမယ့္ဘာသာရပ္နဲ႔ ဦးစားေပးတကၠသိုလ္ေတြကုိစနစ္တက် ျဖည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရမယ္လို႔သိရပါတယ္။ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္မည့္စနစ္နဲ႔တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာရွင္းလင္းပဲြေတြကုိ မႏၱေလးခရုိင္၊ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္နဲ႔ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္၊မႏၱေလးအေဝးသင္တကၠသုိလ္နဲ႔မႏၱေလးတကၠသုိလ္တုိ႔မွာလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News