မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဒု႒ဝတီျမစ္အတြင္းကမ္းၿပိဳကာကြယ္မႈေတြကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ေဒသ(၅)မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရံုးတာဝန္ရွိသူထံက သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာအခု (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ေငြလံုးေငြရင္းရန္ပံုေငြနဲ႔ ဒု႒ဝတီျမစ္အတြင္းကမ္းၿပိဳကာကြယ္မႈေတြကိုေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုအမရပူရၿမိဳ႕နယ္မံုေတာေက်းရြာ၊ဘေနာေက်းရြာနဲ႔ရွမ္းေစ်းႀကီးေက်းရြာေတြမွာေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။မံုေတာနဲ႔ဘေနေက်းရြာကိုေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ေဒသ(၅)မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရံုးတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီးရွမ္းေစ်းႀကီးေက်းရြာကိုေတာ့ကုမၸဏီကေဆာင္ရြက္ထားတာပါ။ဒု႒ဝတီျမစ္အတြင္းေရဦးထုိးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳျခင္းေတြကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ကမ္းထိမ္းနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုေတြကိုအဆိုပါေက်းရြာကမ္းၿပိဳေနရာေတြမွာေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ေဒသ(၅)မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရံုးမွအမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊မံုေတာေက်းရြာကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုေက်ာက္ျပားကပ္တမံအလ်ား(၇၀၀)ေပတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတန္ဖိုးက်ပ္(၂၂၆)သန္းနဲ႔ဘေနာေက်းရြာကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုကြန္ကရစ္တိုင္အေျချပဳေက်ာက္ျပားတမံ(၁၀၀၀)ေပလုပ္ငန္းတန္ဖိုးက်ပ္(၃၃၁)သန္းနဲ႔ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလမွစတင္ခဲ့ၿပီးမၾကာခင္မွာၿပီးစီးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကအခုကမ္းၿပိဳကမ္းထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အလိုက္အရည္ေသြးကိုစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒု႒ဝတီျမစ္ကဆည္ေတြမတည္ေဆာက္မီကကမ္းၿပိဳမႈေတြပိုမ်ားခဲ့ၿပီးဆည္တည္ေဆာက္ပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာ့ကမ္းၿပိဳတာနည္းပါးသြားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ယခင္ကကမ္းပါးၿပိဳတာေတြေၾကာင့္မံုေတာနဲ႔ဘေနာေက်းရြာေတြမွာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈတြရွိခဲ့တယ္လို႔ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။

အခုကမ္းထိန္းနံရံတည္ေဆာက္လိုက္တဲ့ အတြက္ေက်းရြာကမ္းၿပိဳမႈေတြကိုတဖက္တလမ္းကကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။(၂၀၁၈၂၀၁၉)ခုႏွစ္အတြင္းမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာကမ္းၿပိဳကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုဧရာဝတီျမစ္အတြင္း(၃)ေနရာနဲ႔ဒု႒ဝတီျမစ္အတြင္း(၃)ေနရာေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဧရာဝတီျမစ္နဲ႔ဒု႒ဝတီျမစ္မွာကမ္းၿပိဳမႈ ေတြကမိုးတြင္းပိုင္းမွာျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီးေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔အေရးေပၚကာကြယ္မႈေတြကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔စီမံေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

Related News