ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးနုိင္သည္႕ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိသီးျခားေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ဇူလုိင္လ (၁၈)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ေဖာင္းျပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေ၀က မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးနုိင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းခဲ႔တာပါ။ အဆုိပါ ေမးျမန္းခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူၾကီး ဦးေအာင္ေဇာ္သိန္းက ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တည္ဆဲဥပေဒ အသီးသီးမွာ သက္ေသမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ထည္သြင္းျပ႒ာန္းျပီးျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သက္ေသမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးနုိင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိသီးျခားေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔တာပါ။

ေဖာင္းျပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေ၀က ယခုေမးခြန္းဟာ မိမိ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း ေတြ႕ၾကဳံရတဲ႔ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚမွာ အေျခခံေမးျမန္းခဲ႔တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားဟာ တရားရုံးမ်ားရဲ႕နား၊ မ်က္စိေတြ ျဖစ္ျပီး မ်က္ျမင္သက္ေသေတြအေနနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ၍ျဖစ္ေစ မွားယြင္းတဲ႔သက္ေသခံခ်က္ကုိထြက္ဆုိဖုိ႔ အၾကပ္ကုိင္ခံရ၍ ျဖစ္ေစ မွ်တတဲ႔ တရားစီရင္မႈ မရရွိနုိင္တာေၾကာင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးနုိင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔ ေမးျမန္းခဲ႕တာလုိ႕ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ျပ႒ာန္းျပီးတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားျဖစ္တဲ႔ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒနဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအပါအ၀င္ အျခားဥပေဒမ်ားမွာလည္း  မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ သတင္းေပးသူမ်ား၊ နစ္နာသူ(သုိ႕မဟုတ္) တုိင္ၾကားသူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးနုိင္ဖုိ႕ရာ အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News