(၂၀၁၄)ခုႏွစ္လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕(၄.၆)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူဦးေရ (၂၃)သိန္းဟာ မသန္စြမ္းသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူဦးေရ(၂၃)သိန္းမွာ(၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အလုပ္အကိုင္ရရွိေနေသး တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္က သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕မသန္စြမ္းသူဦးေရ(၂၃)သိန္းထဲက (၂၃)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာမသန္စြမ္းသူေတြက အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေပမယ့္ လက္ရွိမွာ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈက(၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိတာေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈနည္းပါးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔အလုပ္အကိုင္ေရးရာေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မသန္စြမ္းေတြသူေတြ အလုပ္္အကိုင္ရရွိဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အေျခအေနေတြကိုအသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သဟဇာတျဖစ္မယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ဖို႔လိုအပ္တဲ့သင္တန္းမ်ားကိုဌာနဆိုင္ရာ ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း စတာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီးလက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္ရွိတာကေတာ့ ကေမာၻဇဘဏ္မွာ(၂၃)ဦး၊ OK $ call center မွာ (၅)ဦး၊ လူပ်ံေတာ္ပတၱျမားေဆးတိုက္မွာ(၄)ဦး၊ Home Distrabution Group မွာ(၅)ဦးအျပင္ မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဋထီဆိုင္နဲ႔လည္းခ်ိတ္ဆက္ ေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News