ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ အတည္ျပဳခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။  ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီထဲမွာ  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းေတြအေပၚမွာ ရွင္းလင္းတင္ျပလိုျခင္းမရွိပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚမွာေတာ့ ေသခ်ာစြာမွတ္သားနာယူထားျပီး ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ကာ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳေပးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ရယူရန္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကို ရယူရန္အတြက္ စက္ခလုတ္အသံုးျပဳမဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပါင္း (၄၀၁)မဲ၊ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵမဲေပါင္း (၁၉၇)မဲရရွိခဲ့ျပီး ေထာက္ခံဆႏၵမဲက ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့တာေၾကာင့္ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၁၇ဦး၊ ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၄)ဦး စုစုေပါင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၁)ဦး ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News