အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအပါအ၀င္ သတင္းမီဒီယာဆိုတဲ့မ႑ိဳင္ေလးခုက တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေနျပည္ေတာ္မွာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ မ႑ိင္(၃)ရပ္ကတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာသမားေတြဟာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔သတင္းေပးသူေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီရဲ႕ မ႑ိဳင္ေလးရပ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအၾကိဳ ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာသြားတာပါ။

မၾကာေသးမီကာလေတြမွာ သတင္းေပးတဲ့သူေတြ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကိစ္ၥေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္မယ့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ သတင္းေပး သူေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ကိုပါ မ႑ိဳင္(၃)ရပ္ကတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္း မီဒီယာေကာင္စီအေနနဲ႔ စံသတ္မွတ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး စာေစာင္ေတြ၊ ပိုစတာေတြထုတ္ေ၀ျပီးအသိေပးေနသလို ျမန္မာသတင္းပညာသိပ္ၸံနဲ႔ပူးေပါင္းျပီးသတင္းမီဒီယာသမားေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ သင္တန္းေတြေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္မယ့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔မ႑ိဳင္ႀကီး (၃)ရပ္ၾကားအျပန္အလွန္ေလးစားမႈယံုၾကည္မႈေတြကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အဓိကေဆြးေႏြးသြားၾကမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 

 

Related News