အစုိးရသစ္ရဲ႕ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြကုိ ဧျပီလ(၄)ရက္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အစုိးရဌာနေတြအလုိက္ ရွင္းလင္းတာကုိ ေနျပည္ေတာ္က ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးမွာ ပထမဆုံးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးကစတင္ကာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းမီဒီယာေတြကုိ စတင္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ရွင္းလင္းတာေတြကို ဧၿပီလ(၆)ရက္မွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ဧျပီလ(၁၀)ရက္မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဧျပီလ(၂၄)ရက္မွာေတာ႔စုိက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင္႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဧျပီလ(၂၆)ရက္မွာေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔က ရွင္းလင္းမယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

ဧၿပီလ(၂၈)ရက္မွာေတာ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ျဖစ္ျပီး ေမလ(၂)ရက္မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္တုိ႔က ရွင္းလင္းၾကမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆုံးေန႔အျဖစ္ ေမလ(၄)ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ႐ုံးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔တုိ႔က ရွင္းလင္းၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News