နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၈၄)ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တယ္လို႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနကေန သိရပါတယ္။ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမွာ ဧျပီလ (၆)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အစုိးရရဲ႕ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္းျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈ မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ႔တာျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စုစုေပါင္း ခြင္႔ျပဳရန္ပုံေငြထဲက ေငြက်ပ္ (၈၄ဒသမ၇၅၆) ဘီလီယံကုိ သုံးစြဲခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ ဘ႑ာေငြေတြကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ ေဒသေတြနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ေျမလမ္း၊ေက်ာက္လမ္းနဲ႔ ကတၱရာလမ္းခင္းတာေတြ၊ တံတား ေဆာက္ေပးတာနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ ေဆာက္ေပးတာေတြ၊ ေရရရွိေရးနဲ႔ မီးလင္းေရး အတြက္ သုံးစြဲတာေတြ အပါအ၀င္ေငြက်ပ္ (၆၈ဒသမ၂၆၂) ဘီလီယံနဲ႔ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတကၠသုိလ္နဲ႔ ေကာလိပ္ေတြနဲ႔ သင္တန္းေတြအတြက္ လုိအပ္တာေတြ ၀ယ္ယူဖို႕ ေငြက်ပ္ (၁၆ ဒသမ ၄၉၄)ဘီလီယံ သုံးစြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ႔ စီမံကိန္း (၁၇)ခုနဲ႔ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဳေရး၊ က်န္မာေရးနဲ႔ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News