လာမယ့္ ေမလမွာ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာကို အၿပီးသတ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနမႈအေျခအေနေတြကို အထက္ျမန္မာျပည္က အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကေန အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီလ ၆ က မႏၲေလးဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟန္ခ်က္ညီညီသြားႏိုင္မယ့္ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႕က ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊(UNDP)နဲ႕ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအေတြ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ခ်မွတ္ဖို႔ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေျမအသံုးခ်မႈနဲ႔ ေျမအသံုးခ်စီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈ၊ အ႑၀ါနဲ႔ကမ္း႐ိုးတန္း ေဂဟစနစ္ေတြ၊ ေရအရင္းအျမစ္နဲ႔ ျမစ္၀ွမ္းမ်ားက်န္းမာေရး၊ ေလအရည္အေသြး၊ စြမ္အင္၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕သဘာ၀အေမြအႏွစ္စတဲ့ အဓိကနယ္ပယ္ ၁၁ မ်ိဳးခြဲျခားၿပီး ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္ ေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ေနရာေဒသအလိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေတြမွာ ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔အတူ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈေတြ၊ စက္မႈဇုန္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ကြဲျခင္းေတြ၊ ျပည္သူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္း မီေစျခင္းစတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News