ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သားတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (သို႕မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၇)ဦးကို အစားထုိးေျပာင္းလဲေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ ဇြန္လ(၂၉)ရက္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထား ပါတယ္။
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္တြင္ က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ  အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့ တပ္မေတာ္သား တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနွစ္ဦးကို အမည္စာရင္း ေျပာင္းလဲလိုေႀကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ၃၃ နဲ႔အညီ အေႀကာင္းႀကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စိစစ္ျပီး ၁၈.၁.၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ ေကာ္မရွင္ရဲ႔ ေႀကျငာခ်က္ အမွတ္ (၃/၂၀၁၆) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႕ ေအာက္ပါ တပ္မေတာ္သား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုႏွစ္ဦးတို႕အား ယွဥ္တြဲပါအတိုင္း အစားထိုး ေျပာင္းလဲလိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။
 
(က) ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ၾကည္း(၁၈၆၃၇) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္လြင္အစား၊ ၾကည္း(၂၂၆၁၇) ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ဳိးမင္းေနာင္၊ (ခ) ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ၾကည္း(၂၁၁၂၃) ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္အစား၊ ၾကည္း(၂၅၉၉၅) ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဟန္၀င္းေအာင္၊ (ဂ) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ ၾကည္း(၂၀၅၉၅) ဗိုလ္မွဴးႀကီးႏုိင္ဦးအစား၊ ၾကည္း(၂၀၈၂၅) ဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းဦး၊ (ဃ) မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ ၾကည္း(၂၁၆၅၈) ဗုိလ္မွဴးႀကီး မ်ဳိးမင္းေအာင္အစား၊ ၾကည္း(၂၆၁၀၉) ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ (င) ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ၾကည္း(၁၇၅၁၇) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းအစား၊ ၾကည္း(၂၂၆၆၆)ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္၊ (စ)ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ ၾကည္း(၂၀၆၈၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းအစား၊ ၾကည္း(၂၇၁၈၉) ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမုိး၊ (ဆ)ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ၾကည္း(၁၉၇၂၉)ဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုးမုိးေအာင္အစား၊ ၾကည္း(၂၃၉၁၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္းေအာင္တုိ႔အား အစားထုိးေျပာင္းလဲ လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
 
 

Related News