ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ကေန(၅)ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္မႈေကာ္မတီ(JMC-U)ရဲ႕ (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္ေတြရဲ႕အေရး ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးသက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္ေတြကုိ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးကိစ္ၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ JMC-U အေနနဲ႔ အစိုးရဘက္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္ကိုညႇိႏႈိင္းေပးမယ့္ တာ၀န္ရွိတာျဖစ္ၿပီး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မယ့္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္(TOR)ေတြ အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာ ျဖစ္လို႔ JMC-U ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ရဲ႕ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္ေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးအျပင္ ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိစၥရပ္ေတြ၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ နယ္ေျမသတ္မွတ္တာေတြကိုေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News