ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ျခမ္း ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ARSA  အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားစနစ္တက် ေပးအပ္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးလြတ္ရာအႏွ႔ံအျပားသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိရာ ၎င္းတို႔အားယာယီစုစည္း၍ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း၊ ေမာင္ေတာအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းဟူ၍ နယ္ေျမ(၃)ခုခြဲျခားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအတြက္ ေ၀လာေတာင္၊ လိႈင္သီႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္ယာ ေနရာ(၃)ေနရာတြင္ ယာယီစုစည္းရာစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေမာင္ေတာအလယ္ပိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအတြက္ ဒါးႀကီးစားႏွင့္ ေက်ာက္ေလွကား ေနရာ(၂)ေနရာတြင္ ယာယီစုစည္းရာစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအတြက္ သေဘၤာေကြ႕ႏွင့္ သ၀န္ေခ်ာင္း ေနရာ(၂)ေနရာတြင္ ယာယီစုစည္းရာစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနရာအႏွံ႔ျပန္႔က်ဲေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ဤသို႔ယာယီစုစည္းရာစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၎ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအား ၾကက္ေျခနီလႈပ္ရွားမႈ (Red Cross Movement-RCM) ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ႔အျပားသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာၾကရသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္အနီးဆံုးယာယီစုစည္းရာစခန္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္သြားေရာက္စုစည္းေပးၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

   

Related News