ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တယ္လီဖုန္းမက္ေဆ့မ်ား (Message)၊ ေဖ့ဘုတ္ခ္မ်ား (Facebook) ၊ မက္ဆင္ဂ်ာမ်ား (Messenger)မွ တစ္ဆင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဆိုသည့္ သတိေပးေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေနသည္ကို သိရွိေနရပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ သတင္းၾကား သိခ်ိန္မွစတင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
 
မတူညီသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္အၾကား တယ္လီဖုန္းမက္ေဆ့မ်ား (Message)၊ ေဖ့ဘုတ္ခ္မ်ား (Facebook) ၊ မက္ဆင္ဂ်ာမ်ား (Messenger) မွ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္သည့္ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးပို႔လာမႈမ်ားရွိပါက ေပးပို႔လာသူမ်ားအား တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္သတင္းေပးၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစသည့္ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္လံုးမွ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက အသိေပးထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 

Related News