ဖမ္းဆီးနည္း(ဆင့္ပြား)သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇။၂၀၁၇)ကို စက္တင္ဘာလ (၁၁)ရက္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရံုးမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုဖမ္းဆီးနည္း(ဆင့္ပြား) သင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတာဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အေနနဲ႔ တရားခံေတြဖမ္းဆီးရာမွာ ႏိုင္ငံတကာကသတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးႏိုင္ေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးကနယ္ေျမေတြမွာ ျမန္မာ့သိုင္း၊ ဂ်ဴဒို စတာေတြကိုလည္းသင္ၾကားေပးေနၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႔ကိုေတာ့ သင္တန္းနည္းျပေတြက EU ကပို႔ခ်ခဲ့တဲ့နည္းစနစ္ေတြ အတိုင္းဆင့္ပြားသင္တန္းေတြျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုအႀကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့ကဖမ္းဆီးနည္း(ဆင့္ပြား) သင္တန္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရွိ ခရိုင္ (၄)ခု နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရံုးက သင္တန္းသား စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၀၀) ကိုသင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အခုလိုဖမ္းဆီးနည္း (ဆင့္ပြား) သင္တန္းေတြကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ကတည္းကသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းသင္တန္း ေပးခဲ့ၿပီးတ ဲ့ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ဦးေရဟာ (၁၉၀၀) ေက်ာ္ထိသင္ၾကားေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News