ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစ္ၥည္းမ်ားကုိ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လိုက္လံ ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ(၁၂)တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၿပိဳ၀ဲေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ၁၁၆၂ ဦး၊ သရဖီ ေက်းရြာရွိ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၁၉၃ ဦး၊ အထက္ပန္ဆီ ေက်းရြာရွိ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၄၂၀ ဦး၊ ခေမာင္းဆိပ္ ေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ၄၈၂ဦးႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ၆၀၂ဦး တို႔ကို ေထာက္ပံ့ ပစ္ၥည္းမ်ား သြားေရာက္ေပးအပ္သည္။
 
ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ားက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ(၁၂)တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ (၄)မိုင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၁၀၂ ဦး၊ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားျပည္သူ ၁၁၃ ဦး၊ ေတာင္ၿပိဳ၀ဲ ေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ၄၀ ဦး၊ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ၁၀ ဦးႏွင့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူ ၄၆ ဦးတို႔ကုိ လုိအပ္သည့္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
 

Related News