ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္ကာလအတြင္း ေဗ်ာက္အိုး၊ မီး႐ွဴးႏွင့္ မီးဒုံး(႐ွဴးဒိုင္း)မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပစ္ေဖာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ ပါတယ္။
ဒီသတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္အျပည့္အစံုမွာ --
၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသတင္းကၽြတ္ကာလမွာ ေဗ်ာက္အိုး၊ မီး႐ွဴးႏွင့္ မီးဒံုး(႐ွဴးဒိုင္း)မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပစ္ေဖာက္ျခင္းမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိပါသည္။ 
၂။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းတြင္ ေဗ်ာက္အိုး၊ မီး႐ွဴးႏွင့္ မီးဒံုး(႐ွဴးဒိုင္း)မ်ားကိုပစ္ေဖာက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစျခင္း၊ မသမာသူမ်ားမွ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးတို႔ကို ထိခိုက္ေအာင္ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဗ်ာက္အိုး၊ မီး႐ွဴးႏွင့္ မီးဒံုး(႐ွဴးဒိုင္း)မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပစ္ေဖာက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာျခင္းမရွွိပါကတည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က အသိေပးႏိႈးေဆာ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
 
 

Related News