လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာမုိင္းကင္းရွင္းေရးလႈပ္ရွားမႈအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ  စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ အမရာဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြ လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ မုိင္းကင္းရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပက အဖြဲ႔အစည္းေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ မုိင္းကင္းရွင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္တြင္းမွာ မုိင္းအႏၱရာယ္ပညာေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ၊ မုိင္းေၾကာင္႔ ထိခုိက္ခံစားရသူေတြကုိ ကူညီပ့ံပုိးေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မုိင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္မယ့္ကိစ္ၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မုိင္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အသိပညာေပးတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကုိ ၂၀၁၂ခုနွစ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မုိင္းအႏၲရာယ္ေၾကာင္႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူအေရအတြက္ဟာ အေယာက္(၇၀)နီးပါးရွိခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News