ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွဘဂၤါလီမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရေက်းရြာတြင္ လုံၿခဳံမႈမရွိဟု ယူဆ၍လည္းေကာင္း ၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကထြက္ခြာရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊၎တို႔အုပ္စုသည္ လူနည္းစုျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ ၎တို႔မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထံ သြားေရာက္လိုျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း မိမိေနထုိင္သည့္ေက်းရြာမ်ားမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ရန္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္မွ စတင္၍ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ အနီးသုိ႔ စုၿပဳံေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ပေညာင္ပင္ႀကီးေက်းရြာ၊ နယ္စပ္ၿခံစည္းရုိးအနီး မႈိ၀င္ေခ်ာင္း၀ႏွင့္ ေဂၚဒူသာရ ေခ်ာင္း၀တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္မည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ေမာင္ေတာခရိုင္္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီခြဲတြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ႔သည္။ ထိုသုိ႔ သိရွိၿပီးေနာက္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲ ရွိပါက ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ (၄)မ်ိဳးကို ေဒသအတြင္းမွ ႏွစ္ဖက္လူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဒသအတြင္း၌ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး မိမိတုိ႔ေဒသ ရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာျပန္လည္ေနထုိင္၍ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကရန္ အခက္အခဲရွိသည္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ ၎တုိ႔ဘက္မွ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔သာ ၎တုိ႔ကိုယ္ပုိင္ဆႏ္ၵျဖင့္ သြားေရာက္လုိေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပၾကသည္။
 
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၁၆၈ ဦးသည္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရြာသစ္ေကေက်းရြာအနီး၌လည္းေကာင္း၊ ေရႊထားေက်းရြာႏွင့္ ဇင္ခါးမေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၂၅၅ ဦး၊ ေတာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ ေပါက္ေတာေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၂၈၁ ဦး၊ သိမ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ကာလီေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၂၀၀ ဦးႏွင့္ ဒုအုိးသည္မေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၃၅ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာအနီး ကမ္းစပ္၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဇင္ခါးမ ေက်းရြာ၊ ဘုိလီေက်းရြာႏွင့္ ေငြေတာင္ေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၈၉၅ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္း ေက်းရြာအနီးကမ္းစပ္၌လည္းေကာင္း၊ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၅၃၀ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ပေညာင္ပင္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ၿခံစည္းရုိးၾကားတြင္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ စုၿပဳံေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
 

Related News