အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြအလုိက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ တစ္နုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔(၄၀၀၀)မွ(၄၈၀၀)အၾကားသတ္မွတ္ဖုိ႔ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြျပင္ဆင္ဖုိ႕နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္တုိဘာလ၂ရက္က ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ (၄၀၀၀)နဲ႔ (၄၈၀၀)အၾကား သတ္မွတ္ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ အလုိက္ တစ္ရက္လုပ္ခ အဆုိျပဳနွုန္းထားေတြထဲက သင္႕ေတာ္တဲ႔ ႏႈန္းထားကုိ ရယူသတ္မွတ္ခဲ႔တာပါ။
 
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအပါအ၀င္ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလုိက္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားေတြထဲမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ က တစ္ရက္လုပ္ခအဆုိျပဳႏႈန္းထား အနည္းဆုံးျဖစ္တဲ႔ (၄၀၀၀) ကုိတင္ျပခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးက တစ္ရက္လုပ္ခ အဆုိျပဳနွုန္းထားကုိ (၄၄၀၀)နဲ႔(၆၄၀၀)အၾကား သတ္မွတ္သင္႕တယ္လုိ႕  တင္ျပခဲ႔တာေၾကာင္႔ အမ်ားဆုံးတင္ျပခဲ႔ တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုက်င္းပခဲ႔တဲ႔အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ညိုႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ တစ္နုိင္ငံလုံးကုိ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ ေရးကိစၥေတြ၊ အနည္ဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ရာမွာ အလုပ္သမားဦးေရအလုိက္ သတ္မွတ္ေရးကိစၥေတြနဲ႔  လုပ္ငန္းမခြဲျခားပဲ တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ေရးကိစၥေတြကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ အႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔  အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ (၃၆၀၀) သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ျပီး လာမည့္ႏွစ္ေမလမတုိင္ခင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သြားမယ္လုိ႕ သိရကာအလုပ္သမားေတြဖက္ကေတာ့ တစ္ရက္အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကိုက်ပ ္(၅၆၀၀) ၀န္းက်င္ေပးဖို႔ တင္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News