ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက အမိန္႔အမွတ္၊ ၁/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံမွာ-
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၁/၂၀၁၈
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္)
တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအရ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ ကို ယင္း၏ သဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။
(ပုံ)ထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။
 
 
 
 

Related News