ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကို ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ရပ္ရြာေနအေျချပဳရဲလုပ္ငန္းကို ျပည္သူေတြနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြပူးေပါင္းၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းက ျမိဳ႕နယ္(၂၅) ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပဳလုပ္ေနတာပါ။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္မွာလည္း ျမိဳ႕နယ္တြင္း လံုၿခံဳေရး၊ မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔၀င္ေတြပူးေပါင္းျပီး လင္းယုန္(၁)စီမံခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ရြာေနအေျချပဳရဲလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၅)ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း (၅၄)အုပ္စု၊ ေက်းရြာ(၂၃၃)ရြာရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔ေတြကို ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆက္သြယ္ေရးအေထာက္အပံ႔နဲ႔ လိုအပ္တဲ႔ပစ္ၥည္းေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
 
 
ဒါ႔အျပင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္က ၿမိဳ႕တြင္းလံုၿခံဳေရးအျပင္ ၿမိဳ႕ထြက္ေပါက္ေနရာ(၄)ခုမွာလည္း ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔ေတြကပိတ္ဆို႔ ရွာေဖြမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္က စတင္ကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ (၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ စြန္ရဲစီမံခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္၂၀၁၈မွာေတာ႔ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး ရပ္ရြာေန ျပည္သူအေျချပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News