ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔အမွတ္၊ ၃/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံမွာ-
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၃/၂၀၁၈
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္)
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ပါ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးမ်ားအား ယင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။
(၁) ဦးစိုးျမင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန
(၂) ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန
(ပုံ)ထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။  
 
 
 

Related News