ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက အမိန္႔အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၈ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁)ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ-
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
အမိန္႔အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၈
၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ပါ ပဲခူးတိုင္းဒေသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားအား ယင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္-
(၁) ဦးေက်ာ္မင္းဇံ သယံဇာတ၊ သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန
(၂) ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာန
(ပုံ) ထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။
 
 
 

Related News