ေက်းရြာတစ္ရြာထုတ္ကုန္တစ္ခု ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးမဟာဗ်ဳဟာအစီအစဥ္အား ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ တစ္ရပ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး  ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔အားတုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ေက်းရြာတစ္ရြာထုတ္ကုန္တစ္ခု ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးမဟာဗ်ဳဟာအစီအစဥ္အား ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းမ်ားအား  ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး တုိက္တြန္းတဲ႔အဆုိကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၅)ရက္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၁၁)က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚထုေမက တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။

အဆုိရွင္ျဖစ္တဲ႔ ေဒၚထုေမက အဆုိမွာ ပါ၀င္တဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး မဟာဗ်ဳဟာ အစီအစဥ္အရ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုစီမံကိန္းဟာ ေဒသထြက္ထုတ္ကုန္တစ္ခုကုိ ထုတ္လုပ္ျပီး ေဒသခံျပည္သူေတြ ၀င္ေငြမ်ားမ်ားရရွိနုိင္ေစ ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးနုိင္စြမ္းနဲ႔ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြဖံြ႔ျဖိဳးလာကာေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္ အေသြး ေတြတုိးတက္လာမည္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ႔ခ်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရးနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ နုိင္ေရး၊ နုိင္ငံသူနုိင္ငံသားမ်ား လူေနမႈအဆင္႔အတန္းေတြ ျမင့္မားေရးနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ စီးပြားေရးက႑ ျဖစ္ေပၚေစေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံကုန္ၾကမ္းေတြေပၚမွာ အေျခခံျပီး ျပည္တြင္း စားသုံးမႈဖူလုံေရးနဲ႔ ျပည္ပတင္ပုိ႔ ႏုိင္ေရးစတဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးခုလည္းပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚထုေမက တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔အဆုိအေပၚ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံတင္ျပခဲ႔ျပီး သေဘာမတူတဲ႔သူမရွိတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အတည္ျပဳလုိက္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News