မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတုိ႔က တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ညေနပိုင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစံုမွာ -
မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတုိ႔ကတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို မိမိတို႔ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဤသို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကိုလည္း မိမိတို႔အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ သႏ္ၷိဌာန္ခ်ထားၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုး အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္ အ၀န္းအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ရပ္ဖန္တီးႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ လို႔ပါရိွပါတယ္။
 
 
 

Related News