ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန႔္ပစ္အမႈိက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပန္လည္အသုးံခ်ေနျပီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမႈိက္ေတြဟာ ျပန္လည္ အသုးံမျပဳ ေသးဘူးလို႔ နယ္သာလန္ နိုင္ငံ ရဲ႕ အကူအညီ နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့ စြန္္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲမွ သိရပါတယ္။ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႕ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ ရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္အသုးံခ်ေနျပီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ အမႈိက္ေတြကိုပဲ စြန႕္ပစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး အာရွ နိုင္ငံေတြမွာလည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စြန္႕ပစ္ အမႈိက္ေတြဟာ ျပန္လည္အသုးံခ် ႏုိင္ပါတယ္။

ကုန္သည္လမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ႐ုံးမွာ ဖြင့္လွစ္တဲ႔ စြ႔န္ပစ္အမႈိက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမွာ အမိႈက္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေရး ၊ ျပန္လည္အသုးံခ် နိုင္ေရး စတဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ထည္႔သြင္း သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ ျမိဳ႔ျပ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္္းကို ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦးႏွင့္ နယ္သာလန္နိုင္ငံ သံရုးံက တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ကာ  နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အမိႈက္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမွာပါ။

စြန္႔ပစ္အမႈိက္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေတြ၊ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ၊ အေရးအႀကီးဆုးံျဖစ္တဲ့ ျပည္သူကို အသိပညာေပးတာနဲ႔ ေက်ာင္းေတြမွာ အသိပညာ ေပးတာေတြကိုလည္း သင္ၾကားသြားမွာပါ။ အခု သင္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္က စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက တာ၀န္ရွိသူေတြအျပင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕က စည္ပင္သာယာေရး တာ၀န္ရွိသူေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေနနဲ႕ စြန္႕ပစ္အမႈိက္ ျပန္လည္ အသုးံခ်ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဂ်ပန္နိင္ငံရဲ႔ အကူအညီနဲ႔ မဂၤလာဒုံႏွင့္ ေရႊျပည္သာျမိဳ႔နယ္အၾကားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ျပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္ကတည္းက လည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့ အမႈိက္မီးရႈိ႕လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေနတာ ကီလို၀ပ္ ၇၀၀ ထြက္ရွိေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ တစ္ေန႕အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ နွင့္ ၂၃၀၀ ၾကားမွာ ပုံမွန္ထြက္ရွိေနျပီး အမႈိက္သိမ္းဆည္း မႈကိုေတာ့ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News