ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ ေရစီးေရလာစနစ္နဲ႕ အမ်ားျပည္သူနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႕ ကမၻာ႔ဘဏ္က ထုတ္ေခ်းထားတဲ့ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြထဲကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆ သန္းနီးပါး သံုးစြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပမွာ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ ျပႆနာကို အဓိကရင္ဆုိင္ေနရျပီး ေရႏုတ္ေျမာင္းနဲ႕ ျမစ္ထြက္ေပါက္ေတြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီက ႏုိင္ငံတကာနည္းစနစ္နဲ႕ ျပင္ဆင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရစီးေရလာစနစ္အျပင္ အေဆာက္အအံုပ်က္စီးခဲ့ရင္ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ေန႕စဥ္လႈေနမႈစနစ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ ဂ်ိဳးျဖဴေရေလွာင္တမံရွိ ေရယူအေဆာက္အအံု၊ ကမာၻေအးနဲ႕ ဗိုလ္တေထာင္ရွိ ေရတြန္းစက္ရံုအျပင္ သိမ္ၾကီးေစ်းနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ကိုလည္း ငလ်င္ဒဏ္နဲ႕ အျခား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ခံႏုိင္ရည္ရွိေစဖို႕ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ယခု ျပဳျပင္မယ့္ စီမံကန္းကို ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ ကိစ္ၥရပ္ေတြ စီမံခန္႕ခြဲဖို႕ ကမာၻ႕ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၆ သန္း ထုတ္ေခ်းထားျပီး အဆိုပါေခ်းေငြထဲကေန ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆ သန္းနီးပါး  သံုးစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ေခ်းေငြကို ေျခာက္ႏွစ္ကာလ ဆုိင္းငံ့ထားျပီး ျပန္ဆပ္ကာလ ၃၂ ႏွစ္သတ္မွတ္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ယခု စီမံကိန္းကို ကမာၻ႕ဘဏ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္အႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႕ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယားနဲ႕လာအိုႏုိင္ငံတုိ႕ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News