၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတ(UPDJC) အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၇ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ယခုအစည္းအေ၀းမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) နဲ႔ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအရုံး (LDU) တုိ႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးခဲ႔မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးတင္ျပမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးကိစ္ၥေတြ၊ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးကိစ္ၥေတြ၊ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးက႑ေတြ၊ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲ ကိစ္ၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ႔ ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတ(UPDJC)) အစည္းအေ၀းကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ နုိ၀င္ဘာလ၂၄ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News