ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း က႑ေရရွည္တည္တံ့ေစႏုိင္ဖို႔ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြကို ေခတ္ကာလနဲ႔အညီ ျပဳျပင္ႏုိင္ဖို႔လုိအပ္သလို သတၱဳသယံဇာတဆိုင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ခုရွိဖို႔လည္း လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေစေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ဒီအစီရင္ခံစာဟာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ (၈)ခုတို႔မွာ ခဲမျဖဴ၊ ေရႊႏွင့္ထံုးေက်ာက္ သတၱဳမ်ားကို အဓိကထားၿပီး ကြင္းဆင္းသုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။(၁၉၉၄)ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒဟာ ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ကၿပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ သာမန္အခ်က္ေတြကိုသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္  (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ နည္းဥပေဒဟာလည္း ဒီျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒကိုပဲအေျခခံထားတာေၾကာင့္ ေခတ္ကာလနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒီအစီရင္ခံစာမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဲ့ဒီမူ၀ါဒကို သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္အတြက္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ၊ေဘးအႏၱရယ္ဆုိင္ရာ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာႏွင့္ သတၱဳတြင္းဆုိင္ရာ ပါမစ္မ်ားထုတ္ေပးရာမွာ ရိုးရွင္းမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒမ်ားမွာလည္း အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္၊သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ကိုက္ညီၿခင္းမရွိမႈနဲ႔ လစ္ဟာမႈေတြအတြက္ ေျဖရွင္းေပးရန္စတဲ့ အခ်က္ (၇)ခ်က္ကိုလည္း အစိုးရကိုအႀကံျပဳေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမွာ အစိုးရကိုအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊သတ္ၱဳတြင္းက႑ရွိ ကုမ္ၸဏီမ်ားကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ 

Related News